top of page

Algemene Voorwaarden

Zo werken we samen

Image by Tech Daily

 

 Art. 1 Geldende voorwaarden: Behoudens andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst zijn enkel de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst met onze firma, met uitsluiting van de voorwaarden die zouden voorkomen op de documenten van de contractant. De contractant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, ongeacht de bedingen die zouden voorkomen op het besteldocument of enig ander document dat uitgaat van de contractant.


Art. 2 Offertes: Onze prijsoffertes hebben een geldigheidsduur van één week. Tenzij anders bedongen zijn deze offertes vrijblijvend en onder voorbehoud van bevestiging na verkregen akkoord van de contractant. Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De aan onze firma overgemaakte orders evenals de door de vertegenwoordigers afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De orderbevestiging wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst indien binnen de 24 uur van de verzending van die bevestiging geen schriftelijke bezwaren worden ingebracht. Alle prijzen zijn steeds excl. btw. Alle gequoteerde prijzen zijn netto. Er kunnen geen bijdragen worden geëist van welke aard ook, noch kortingen voor voorafbetaling of voor andere reden. 


Art. 3 Klachten: Alle klachten en protesten nopens geleverde goederen / diensten of nopens de uitgeschreven facturen dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na uitvoering, levering of facturatie per aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel ter kennis worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. 

 

Art. 4  Uitvoeringstermijnen gelden steeds als benaderend en verbinden  niet. Laattijdige uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verlenen zij de contractant het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht kan onze firma opteren de gesloten overeenkomst op te schorten of te annuleren, zonder recht op verhaal voor de contractant. 


Art. 5 Annulering: In geval van annulering van een bestelling door de contractant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 50% van het totaal bedrag van de bestelling. In geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte.


Art. 6 Oplevering: Van zodra onze firma haar opdracht heeft voltooid wordt de medecontractant hiervan op de hoogte gebracht. De contractant dient als dan binnen 12 uur de nodige controles uit te voeren. Wanneer er opmerkingen zijn, dienen deze schriftelijk te worden meegedeeld aan onze firma. Indien binnen voormelde termijn geen schriftelijke opmerkingen worden geformuleerd worden de werken / dienst als opgeleverd beschouwd en is de factuur verschuldigd. 


Art. 7 Facturatie: Er kan voor aanvang van de werken een voorschot van 30% van het totaal bedrag van de bestelling worden gefactureerd. De werken worden pas aangevangen na betaling van het voorschot. 


Art. 8 Betalingen: Alle betalingen dienen te geschieden op onze maatschappelijke zetel, binnen 8 dagen na factuurdatum en zonder korting. In geval van niet-betaling op de vervaldag is op het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd t.b.v. 12%, zelfs indien termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van €125.00, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enig bedrag in te houden op de facturen. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat hij in die zin afstand doet van recht om de exceptie van niet-uitvoering in te roepen. De klant doet hierbij afstand en overdracht  van alle vergoedingen, inkomsten, uitkeringen, tegoeden en in het algemeen van welk danige vorderingen van welke aard ook. Deze afstand gebeurt tot aanzuivering van alle actueel of toekomstig eisbare bedragen. Voor het schrijven van herinneringen wordt een administratieve kost van € 25.00 aangerekend. Alle kosten gemaakt omtrent de mogelijkheid tot het innen van de achterstallige schuld (deurwaarderskosten, advocaatkosten,…) vallen integraal ten laste van de opdrachtgever.


Art. 9 Opeisbaarheid en opschorting van uitvoering: in geval van niet betaling van één van onze facturen op de vervaldag of in geval de gehele of gedeeltelijke niet - uitvoering van de verbintenissen van de contractant, worden alle schuldvorderingen op diezelfde contractant onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij  de uitvoering van de lopende overeenkomsten opschorten. Hetzelfde geldt in geval van faillissement of vrijwillige of gedwongen vereffening van de contractant en in geval wij gegronde redenen hebben om te twijfelen aan de solvabiliteit van de contractant. Indien de uitvoering van de overeenkomst om een van voormelde redenen wordt opgeschort hebben wij het recht om van de contractant een afdoende zekerheid te eisen alvorens de uitvoering van de werken te hervatten of te hernemen. Deze zekerheid wordt steeds gevestigd op kosten van de contractant. De beslissing of een bepaalde, door de contractant voorgestelde zekerheid afdoende is, komt als partijbeslissing toe aan ons.


Art. 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde/Aalst bevoegd. 


Art. 11 Wederkerigheid: Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de wederzijdse verbintenissen gelijk en evenwaardig zijn.

bottom of page